Uvjeti suradnje

Rokovi i datum završetka projekta

Adviser group d.o.o preuzima obavezu da u roku od najviše 40 radnih dana isporuči ugovorenu uslugu. Radnim danima se smatra period u tjednu od ponedjeljka do petka. Navedeni rok nije važeći ukoliko su ugovorne strane u pisanom obliku dogovorile drugačije uvjete i rokove isporuke proizvoda ili usluga.

Početak radova opisanih u Ponudi i Specifikaciji usluge započinje nakon isporuke Naručiteljevih materijala i uputa, potrebnih za izradu svih dogovorenih usluga, i to najviše 15 radnih dana od dana  započinjanja suradnje, tj. od dana zaprimljenja uplate (uplate avansa). Adviser group d.o.o kao izvođač preuzima svoje obveze nakon uplate obaveznog avansa u iznosu od 45%  cijene dogovorene usluge + pripadajući PDV.  Izvršene usluge vlasništvo su Adviser groupe kao Izvođača sve do uplate punog iznosa za izvršene usluge prema ponudi.

Istekom roka, Izvođač je dužan isporučiti uslugu na način naveden u Ponudi i specifikaciji i u skladu s isporučenim materijalima i uputama Naručitelja. Ugovorne strane su suglasne da se navedeni rokovi isporuke dogovorno mogu promijeniti u iznimnim situacijama, te uz obostranu suglasnost o promjeni roka isporuke.

Cijena i načini plaćanja

Plaćanje se vrši na način dogovoren ponudom, a ukoliko način plaćanja nije naveden u ponudi smatra se da je obavezna uplata avansa u iznosu od 45% ukupnog iznosa Ponude. Preostali dio iznosa prema ponudi (55%) Naručitelj je obavezan podmiriti u roku od 30 dana od dana završetka projekta, a ukoliko nije u mogućnosti to ispuniti ima pravo produžiti taj rok na dodatnih 30 dana ukoliko na vrijeme obavijesti Izvođača pisanim putem (najkasnije 5 radnih dana prije isteka prvih 30 dana od završetka projekta).

Dostavljanje potrebnih materijala Naručitelja i dinamika suradnje

Sadržaj za unos na web lokaciju treba biti dostavljen u roku od najviše 15 radnih dana od dana zaprimljenja Naručiteljeve uplate (avansa) kojom se potvrđuje suradnja, u točno zadanim formatima, o kojima se prema potrebi unaprijed treba posavjetovati s Izvođačem. 

Materijali koji budu dostavljeni u formatima drukčijim od specificiranih  neće moći biti prihvaćeni.

Naručitelj se obvezuje dostaviti gotov sadržaj, spreman za unos na web stranicu. Obradu fotografija i uređivanje tekstova osigurat će Izvođač, ako je to sastavni dio Ponude, ili nekih drugih prihvaćenih  pisanih dogovora.

Dostavljeni sadržaj (tekstovi, fotografije i dr.) se na web stranicu unose onakav kakav je, bez dorada i ispravki od strane Adviser groupe, osim određenih pravopisnih pogrešaka koje Izvođač ima pravo ispraviti ukoliko procjeni da mu radne mogućnosti dopuštaju takvo proširenje posla.

Naručitelj se obvezuje aktivno sudjelovati u projektu, što podrazumijeva održavanje komunikacije koja se tiče svih specifičnosti i dogovora vezanih za projekt sa Izvođačem, redovito odgovaranje na upite, pravovremeno dostavljanje neophodnih materijala, te izmirivanje računa kojima se uvjetuju uslasci u pojedinačne faze tijeka projekta.

U svrhe što učinkovitijeg prikupljanja informacija, komunikacija između Naručitelja i Izvođača nakon službenog započinjenja projekta (izvršene avansne uplate) se odvija pismenim putem, a svi materijali dostavljaju se u digitalnom formatu, putem e-maila, ili specijaliziranih servisa za slanje većih količina digitalnih materijala (Google Drive, Joombo Mail i sl.).

Izvođač isporučuje usluge prema specifikacijama iz Ponude. Za isporuku navedene usluge Naručitelj preuzima obvezu davanja naputaka i dostavljanja materijala potrebnih Izvođaču za rad u roku od najviše 15 radnih dana nakon službenog započinjanja suradnje, potvrđene izvršenjem uplate.

Stoga implementacija dogovorenih usluga započinje najviše 15 radnih dana nakon službenog započinjanja suradnje, potvrđene izvršenjem avansne uplate.

Adviser group d.o.o kao Izvođač preuzima obvezu redovnog obavještavanja Naručitelja o učinjenom poslu, o napretku ili eventualnim problemima nastalim u radu.

Obveza  Izvođača je pravovremeno obavijestiti Naručitelja o materijalima koje treba dostaviti, ili odlukama koje treba donijeti kako bi dogovorena usluga bila što kvalitetnija i brže isporučena.

Izvođač implementaciju usluge (izradu proizvoda) vrši na Naručiteljevom serveru. Uvid u stvarnu verziju proizvoda Naručitelj će imati preko URL adrese i pristupnih podataka te video prezentacija koju će mu pružiti Izvođač onog trenutka kada proizvod bude spreman za pregled od strane Naručitelja.

Promjene na radnoj verziji prema uputama Naručitelja Izvođač izvršava na Naručiteljevom serveru.

Najviše 30 radnih rada nakon početka implementacije dogovorenih usluga. Naručitelju će biti omogućen uvid u radnu verziju buduće web stranice. Naručitelj je u roku najdalje 5 radnih dana od trenutka dobivanja uvida u radnu verziju dužan potvrditi da mu implementacije usluga vidljivih na radnoj verziji odgovaraju, ili zahtijevati vizaulne (dizajnerske i konceptualne) izmjene. Ukoliko se Naručitelj ne izjasni u zadanom roku o radnoj verziji smatra se da nema primjedbi na verziju isporučene usluge.

Nakon isteka navedenog roka od 5 radnih dana, Izvođač će nastaviti radove sukladno Ponudi i eventualnim dodatnim zahtjevima koje je Naručitelj u navedenom roku iznio. Naknadno uzimanje u obzir zahtjeva za vizaulnim izmjenama (nakon isteka roka od 5 radnih dana), neće biti moguće.

Svrha opisane dinamike je poštivanje rokova isporuke usluge, koji se navode na početku ovog Ugovora.

Ukoliko pri isporuci usluge i preuzimanju proizvoda Naručitelj ili Izvođač nisu uočili greške nastale prilikom implementacije usluge, te iste budu uočene kasnije, a odnose se na pravopisne greške, krivo unesene podatke ili dr. tehničke nedostatke i greške koje nisu nastale nepažnjom Naručitelja već Izvođača, Izvođač je dužan iste ispraviti o vlastitom trošku i u što kraćem roku.

Usluga (izrađena web stranica) se isporučuje na način da se ista postavi na hosting račun Naručitelja, na kojem se nalaze sve datoteke i baze podataka potrebne za njezin ispravan rad. Postavljanjem web stranice na hosting račun u vlasništvu (najmu) Naručitelja smatra se da je isporuka usluge u cjelosti izvršena u korist Naručitelja. Na Naručitelja nakon uplate cijelog iznosa usluge prema ponudi prelaze sva prava korištenja usluge kao i autorsko pravo na sve aspekte usluge. Naručitelju se ujedno preporučuje redovita sigurnosna pohrana (backup) datoteka i baze podataka web stranice.

Ukoliko s naručiteljem nije dogovorena usluga zaštite i održavanja njegove web stranice, on je dužan samostalno voditi računa o sigurnosti web stranice i njezinom stabilnom radu, a Izvođač nakon završetka projekta više nije odgovoran za njezin ispravan rad i sigurnost (zaštitu) od virusa, crva, i ostalih malicioznih programa.

Tehnička podrška nakon završetka projekta

Izvođač se obvezuje Naručitelju nakon službenog završetka projekta pružiti tehničku podršku u trajanju od 30 dana, u okviru koje će putem e-maila i u toku radnog vremena (10-17h svakog radnog dana) stajati na raspolaganju za pomoć, savjetovanje i otklanjanje grešaka nastalih prilikom unosa sadržaja od strane Naručitelja.

Tehnička podrška prema prethodnim specifikacijama, moguća je isključivo u slučaju da projekt ne bude neplanirano i bez suglasnosti Izvođača prolongiran, te da završi u Ugovorom predviđenim vremenskim rokovima.

Autorska prava

Nakon završetka projekta i podmirenja financijskih obaveza prema Izvođaču prema Ponudi, ovom Ugovoru i specifikaciji, isporučene usluge / proizvodi prelaze u trajno vlasništvo Naručitelja.

Naručitelj nema ekskluzivno pravo nad programskim kodom web stranice.

Izvođač zadržava pravo projekt objaviti na svojoj web stranici kao referencu.

Naručitelj se slaže da su sastavni dio ovog Ugovora ponuda koju je zaprimio od Izvođača i specifikacija usluge koja se prilaže ovom Ugovoru. Također, Naručitelj se slaže da je pročitao kompletan sadržaj Ponude, da je s njime suglasan, da ga uvjeti Ponude i ovi Uvjeti suradnje obvezuju, te da će postupati sukladno svim njezinim odredbama i smjernicama. U suprotnom, može doći do prijevremenog raskida ovog Ugovora bez dovršetka svih stavki Ponude.

Izvandredni prekid suradnje

U slučaju izvanrednog prekida suradnje zbog  kršenja prethodno dogovorenih uvjeta suradnje, Izvođač se ne obvezuje na povrat cjelokupnog iznosa, uplaćenog od strane Naručitelja tijekom faza implementacije projekta.

U slučaju da Naručitelj tijekom bilo koje faze implementacije projekta prekine pismenu komunikaciju putem e-maila na period duži od 5 radnih dana iz neopravdanih razloga, ne pruži naputke, ili odgovore na pitanja od strane Izvođača koji su od vitalne važnosti za implementaciju projekta, Izvođač će pismenim putem (putem e-maila) upozoriti Naručitelja da nije u mogućnosti dovršiti implementaciju projekta zbog razloga navedenih u ovome članku.

Ukoliko nakon upozorenja Naručitelj u roku od 3 radna dana ne odgovori i ne dostavi potrebne materijale i odgovore na pitanja, Izvođač zadržava pravo staviti projekat na čekanje na period od 60 radnih dana. Nakon spomenutog perioda, Izvođač će ponovno uvrstiti nastavak implementacije u svoj poslovni raspored, pod uvjetom da je Naručitelj u međuvremenu dostavio neophodne materijale i upute. Izvođač neće biti odgovoran za bilo kakvu materijalnu štetu (izravnu i neizravnu) nastalu zbog stavljanja projekta na čekanje iz razloga navedenih u ovom članku.

Izvođač zadržava pravo tražiti izvanredan prekid suradnje, u slučaju da Naručitelj ne ispunjava sljedeće uvjete, eksplicitno definirane Ugovorom:

  1. trajno pravovremeno neisporučivanje materijala od strane Naručitelja, neophodnih u implementaciji projekta,
  2. trajno odbijanje isporuke materijala na Ugovorom i Ponudom definiran način,
  3. trajno neodržavanje kontinuirane i učinkovite pismene komunikacije,
  4. nenajavljeno i od strane Izvođača neodobreno probijanje vremenskih rokova za implementaciju projekta (definiranih Ponudom i Ugovorom), duže od 15 radnih dana.

Trajnim se smatra period duži od 15 radnih dana.

U slučaju izvanrednog prekida suradnje zbog  kršenja prethodno navedenih uvjeta, Izvođač zadržava pravo prekida projekta, neovisno o fazi implementacije. Naručitelj će u slučaju izvanrednog prekida projekta biti obavješten pismenim putem.

Nakon izvršavanja avansne uplate, Naručitelj se obvezuje na započinjanje i sudjelovanje u projektu. U slučaju odustajanja, povrat avansa nije moguć.

Odricanje odgovornosti

Kao jedini vlasnik isporučene web stranice, Naručitelj je jedini odgovoran za njen sadržaj.

Adviser group d.o.o ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (uključujući neograničenu, indirektnu, posljedičnu štetu ili gubitak), koji mogu nastati radi gubitka podataka ili prihoda, a proizlaze ili su vezani uz uporabu web stranice i njezinog sadržaja, ili drugih usluge internet marketinga koji su eventualno predmet Ponude. Adviser group d.o.o kao Izvođač nije odgovoran za eventualno kršenje autorskih prava trećih osoba koja su nastala neovlaštenim kopiranjem sadržaja i sl., s obzirom da je taj sadržaj unio prema naputku Naručitelja.

Kao jedini vlasnik i upravitelj isporučene web stranice, Naručitelj je odgovoran za zaštitu web stranice od virusa, crva i drugih malicioznih programa kojima je moguće zaraziti web stranicu. Izvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak (uključujući neograničenu, indirektnu, posljedičnu štetu ili gubitak) Naručitelja ili trećih strana, što uključuje ali nije ograničeno na posjetitelje / korisnike web stranice, do koje može doći zbog prelaska malicioznih programa na računalo korisnika zbog zaražene / hakirane web stranice.

Izvođač ne snosi odgovornost za uspješnost (u poslovnom i marketinškom smislu) isporučenog proizvoda. Poslovni i marketinški plan koji uključuju isporučeni proizvod i njihova uspješnost isključiva je odgovornost Naručitelja, te u tom pogledu Izvođač nema nikakvih obaveza prema Naručitelju. Izvođač također ne snosi odgovornost za bilo kakvu materijalnu i financijsku štetu ili gubitak u slučaju da Naručitelj pomoću isporučenog proizvoda ne ispuni vlastite poslovne i marketinške ciljeve koji su uključuju isporučeni proizvod. Proizvod koji je predmet ovog Ugovora isporučuje se prema speficikacijama Naručitelja, te je kao takav gotov proizvod bez bilo kakvih pratećih stavki poput marketinških ili poslovnih taktika / savjeta ili strategija koje u tom smislu imaju povezanost sa poslovnim i marketinškim planovima Naručitelja. Naručitelj sam odlučuje te preuzima odgovornost za njegovo (ne)uspješno poslovanje i funkcioniranje u marketinškom i poslovnom smislu na slobodnom tržištu.

Naručitelj se prihvaćanjem Ponude i uplatom avansa ili prve rate (ukoliko je dogovoreno plaćanje u mjesećnim ratama) obavezuje na poštovanje ovih Uvjeta suradnje i  slaže se da izgled i dizajn elemenata, kao i u određenoj mjeri ponašanje i raspored interaktivnih elemenata unutar administratorskog sučelja mogu  odstupati od Naručiteljevih skica, dok će se dogovorene funkcionalnosti poštovati prema onima ugovorenima u okviru ponude kako bi se Naručitelju osigurale one funkcionalnosti koje su potrebne za zamišljeno ispravno funkcioniranje Proizvoda.

Naručitelj i Izvođač se slažu da će u slučaju eventualnog spora, pokušati dogovorno postići rješenje. Ukoliko do rješenja ne dođe dogovorom, dogovara se nadležnost suda u Zagrebu.

U slučaju izvanrednog raskida Ugovora i prekida projekta, eventualni nastavak istog podrazumijeva nove službene dogovore i prilagođen plan implementacije i financiranja

Ovi Uvjeti suradnje vrijede od 26.10.2017. godine i primjenjuju se na sve započete projekte nakon navedenog datuma. Uvjeti suradnje naglašeni su u svakoj Specifikaciji usluge Izvođača tako da se smatra da je Naručitelj koji prihvati ponudu upoznat s istima i prihvača ih.